| |     latinica | Français  
Насловна
Актуелни режим уласка домаћих и страних држављана у Р.Србију

Имајући поменуто у виду, гранични прелази Р.Србије за улазак путника и даље су затворени, те се успостављени режим најава и добијања претходне сагласности МУП РС (посредством ДКП РС и МСП РС) и даље примењује.
Гранични прелази за излазак путника из земље никада нису били ни затварани, те, са становишта органа Републике Србије, не постоје никакве сметње и посебне формалности приликом напуштања територије Републике Србије (осим уобичајене контроле докумената). С друге стране, улазак лица са територије Р.Србије на територије суседних држава зависи (и) од режима поменутих држава, односно отворености њихових граница за улазак путника.
Истовремено, на снази је и Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, број: 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20 и 73/20), којом је спречавање и сузбијање болести COVID-19 проглашено од интереса за Републику Србију.
Поменута одлука, између осталог, регулише и режим уласка домаћих и страних држављана, као и примену епидемиолошких мера према лицима која улазе у Републику 
Србију. Ова одлука је у више наврата мењана и допуњавана, а, према важећем тексту, прописује следеће:
Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса 8АК5-СоУ-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију, као и дозволу за боравак или транзит кроз Републику Србију коју издаје радно тело Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Деца страни држављани до 12 година не морају имати тест на присуство вируса 8АК8-СоУ-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују горенаведен негативан тест.
Радно тело Владе (Комисија), сходно датим овлашћењима, одређује услове и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију. Радно тело Владе, изузетно, може дозволити улазак на територију Републике Србије страном држављанину и ако не поседује негативан PCR. тест на присуство вируса 5АК8-СоУ-2, ако за то постоје нарочито оправдани разлози.
Поменути ,.општи“ услови за улазак у Републику Србију не примењују се на:
1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
3) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;
4) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;
5) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем, као и на лица у саставу или пратњи војних конвоја и транспорта за војне потребе који су, сагласно посебном пропису добили сагласност надлежног органа, односно на које се, у погледу уласка у Републику Србију, непосредно примењују одредбе потврђеног међународног уговора;
6) акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
7) држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште натериторији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета;
8) држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.
Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији и акредитованим члановима особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и члановима њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе, а који улазе у Републику Србију, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима) или друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика.
Поменута лица могу ући у Републику Србију без одређивања мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима):
1) ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију,
2) ако су у иностранству боравила не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести COVID-19.
Деца до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан тест.
Наведене мере (изолација у кућним условима) не примењују се у сваком случају на домаће држављане и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.
Такође, не примењују се на домаће држављане и држављане суседних држава који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, односно на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, на домаће држављане који су запослени на територији суседне државе и који поседују документ послодавца о радном ангажовању, као ни на држављане суседних држава који су запослени натериторији Републике Србије, којимаје послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању.
С друге стране, држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који улазе у Републику Србију, а код којих се уочавају симптоми заразне болести COVID-19, одмах се упућују у одговарајућу здравствену установу и према њима се поступа у складу протоколом, односно на следећи начин:
Лица оболела од заразне болести COVID-19, односно лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих, односно заражених вирусом SARS-CoV-2. Ова лица дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије. Лице које се не придржава налога доктора медицине, по пријави здравствене установе, принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.
Када је у питању авионски саобраћај, важећа Одлука предвиђа да је, поред прибављања потребних одобрења и сагласности у складу са свим важећим прописима Републике Србије, а ради провере да ли су обезбеђене све мере за спречавање ширења заразе, сваки авио-превозилац који врши било коју врсту међународног авио-превоза, пре отпочињања планираног лета у обавези да надлежној служби Директората цивилног ваздухопловство Републике Србије достави:
1) дозволу радног тела Владе, ако превози стране држављане који немају регулисан боравак у Републици Србији;
2) изјаву да је упознао путнике са мерама и условима за улазак на територију Републике Србије у складу са препорукама надлежног завода, односно института за јавно здравље.
По добијању поменутих доказа, а пре издавања одобрења за лет, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прибавља сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја.
Имајући све поменуто у виду, кључно је следеће:
- границе Р.Србије за улаз путника и даље су затворене;
- улаз у Р.Србију је могућ, као и до сада, по установљеној процедури - за наше држављане, стране држављане са регулисаним боравком у Р.Србији и акредитоване чланове страних ДКП у Р.Србији уз најаву/сагласност МУП (посредством МСП РС) - с обзиром да су ГП формално затворени;
- улаз у Р.Србију је могућ за стране држављане који немају регулисан боравак у Р.Србији ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију, као и дозволу коју издаје радно тело Владе (Комисија) - а не ДКП РС. Најава, односно подношење захтева за ову категорију лица, врши се посредством њихових ДКП у Р.Србији, али и, у одређеним случајевима, по захтевима ДКП РС у иностранству, захтевима привредних друштава регистрованих у Р.Србији и личним захтевима.
- Нашим држављанима, странцима са регулисаним боравком у Р.Србији, као и акредитованим члановима страних ДКП у Р.Србији, приликом уласка у Р.Србију, одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима). Међутим, уколико ове категорије лица поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију, односно уколико су у иностранству боравила не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести COVID-19, не изриче се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Када су у питању страни држављани који немају регулисан боравак у Р.Србији и којима је потребна дозвола радног тела Владе (Комисије), више информација о процесу аплицирања за дозволу могу добити на мејл: info.covid-19@gov.rs
У току је и израда електронске апликације за пријем захтева страних држављана без регулисаног боравка у Р.Србији, о чему ћете бити накнадно обавештени.


Верзија за штампу
Вести
Одлука Владе К. Мароко о продужењу ванредног здравственог стања до 10. октобра о.г.
Режим уласка по земљама у условима пандемије, јур. подручје ДКП Рабат
Одлука Владе К. Мароко о продужењу ванредног здравственог стања до 10. августа о.г.
Одлука Владе К. Мароко о омогућавању међународног комерцијалног саобраћаја
Конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Актуелни режим уласка и транзита страних држављана који немају регулисан боравак у Р.Србији - појашњења и потребна документацијарежим уласка и транзита страних држављана који немају регулисан боравак у Р.Србији - појашњења и потребна документација
Одлука Владе К. Мароко о продужењу ванредног стања до 10. јуна 2020. год.
Актуелни режим уласка домаћих и страних држављана у Р.Србију
Обавештење о конкурсима за суфинансирање
Прикупљање донација од стране ДКП РС
Дигитални садржаји у области културе
Мере / препоруке Владе Републике Србије поводом заразне болести COVID-19
Учешће делегације Београдског сајма књига и Секретаријата за културу града Београда Међународном сајму издаваштва и књиге (SIEL), Казабланка, К. Мароко, 5.-8. фебруар о.г.
Састанак делегације Директората цивилног ваздухопловства Р. Србије и компаније „Air Serbia” и делегације Дирекције за цивилну авијацију и националних компанија К. Мароко, Рабат, 29.1.2020. год.
Спровођење избора за народне посланике Републике Србје у иностранство
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Учешће Амбасаде Р. Србије на годишњем дипломатском добротворном базару,7. децембар 2019. год, Рабат
Учешће делегације Р. Србије на Међународном сајму о студијама у иностранству, 16.11.о.г.
Радна посета делегације Привредне коморе Војводине К. Мароко, 10.-14. Новембар 2019. године
Дан Србије на Универзитету Al Akhawayn у Ифрану (Мароко), 4.11.2019. год.
Билатерална радна посета делегације Народне скупштине Р. Србије Парламенту Краљевине Мароко, 25-28. октобар 2019. год.
Учешће дечијег фолклорног ансамбла КУД" Димитрије Туцовић " из Београда на Међународном фестивалу дечјег фолклора „Деца за мир“ у К. Мароко (24. јул – 2. август 2019. год.)
Концерт вокалног Ансамбла Светлане Спајић на 25. Фестивалу сакралне чузике у Фесу (Мароко) , 19. јуна 2019. год.
3. "Маратон за мир", у организацији "Cercle Diplomatique", Рабат, 7. април 2019. год.
Учешће српских студената пољопривреде на студентској манифестацији „Промоција локалних производа у ери индустријализације“; у организацији "Међународне организације студената пољопривреде и сродних области науке IAAS, К. Мароко, 31. март – 11. април 2019. год.
Планинарско смучарски клуб "Дунав" у посети Амбасади Р. Србије у Рабату, 28. март и 8. април 2019. године
Друго заседање Мешовите комисије за трговинску, економску, техничку и научну сарадњу између Републике Србије и Краљевине Мароко, Рабат, 5.-6. март 2019. године
Учешће амбасадорке С. Прице у хуманиторној акцији УНИЦЕФ
Амбасада Србије на Добротворном новогодишњем дипломатском базару у Рабату, 15.12.2018. год.
УН Међувладинa Конференцијa за прихватање „Светског пакта за сигурне, уређене и регуларне миграције“, Маракеш, 10. и 11. децембaр 2018, учешће Делегације Р. Србије
Полагање венаца на Дан примирја, 11.11.2018. год.
Посета министра културе и комуникација К. Марока М. Ел Аража (Mohamed El Aaraj), 20.-22. октобар 2018. год. Р. Србији и учешће К. Мароко на 63. Међународном сајму књига у Београду, у својству почасног госта, од 21. до 28. октобра 2018. године
Међународни фестивал дечијег фолклора "Деца мира", Рабат-Сале-Кенитра, 23. јули - 1. август 2018. год, Србија почасни гост
Посета првог потпредседника Владе и министра спољних послова Р. Србије И. Дачића Рабату, 14-15.март 2018. год.
Недеља мароканске домаће Радиности у Београду (15. -24. септембар 2017. год.)
КУД ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА У РАБАТУ
Архива вести